Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder Luxe Cosmetics B.V.) sluit via de website https://luxe-cosmetics.com/. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van eventuele door u gehanteerde eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Consument in de zin van de volgende regelgeving is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te rekenen. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Reeds met het plaatsen van het betreffende product op onze website, doen we een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagentje: De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u de pagina "Afrekenen" hebt opgeroepen en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de pagina met het besteloverzicht. Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling. Als je wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor direct betalen, moet je daar de juiste selectie maken of je gegevens invoeren. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de pagina met het besteloverzicht. Voordat je de bestelling verzendt, heb je de mogelijkheid om alle informatie nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de knop "Kopen" verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is verzekerd en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling op rekening via Klarna Duitsland
In samenwerking met Klarna bieden wij kopen op rekening als betalingsmogelijkheid. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum. De factuur wordt opgemaakt bij verzending van de goederen en per e-mail of samen met de goederen verzonden. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten. De volledige voorwaarden voor het kopen van een factuur vindt u hier.

Privacybeleid
Klarna controleert en evalueert uw gegevensgegevens en onderhoudt, wanneer daar een legitiem belang en reden voor is, een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het Klarna reglement inzake gegevensbescherming.


§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Choice of law

(1) De Bulgaarse wet is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Informatie voor klanten

Identiteit van de verkoper

Luxe Cosmetics B.V.
KvK-number: 89968336

E-Mail: info@luxe-cosmetics.com

Telefoonnummer: +49 17695833240


Let op geen retouradresAlternatieve geschillenbeslechting:
The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), available at https://ec.europa.eu/odr.

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Afsluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits en Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online-winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de respectieve aanbieding.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet bij de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

5.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

5.5 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een desbetreffende knop weergegeven.

5.6 Voor zover niet anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2 Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de levering van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een transportbedrijf dat niet door de ondernemer is genoemd of aan een andere persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren.


7. Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet correct, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

8. Veranderingen in prestaties en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

9. Abonnementen en terugboekingen


We bieden een abonnementsdienst aan. Door u op onze service te abonneren, hebt u bevestigd dat u onze Servicevoorwaarden accepteert. Uw abonnement wordt automatisch verlengd op terugkerende basis, op welk moment uw creditcard automatisch wordt belast voor de abonnementsproducten totdat u uw abonnement opzegt, door contact op te nemen met onze klantenservice op info@luxe-cosmetics.com of door in te loggen op uw gebruikersprofiel en uw abonnement handmatig op te zeggen. Belastingen en verzendkosten kunnen van toepassing zijn. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment annuleren vanuit het gedeelte Abonnementen van uw account.

10. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst vanaf of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te beperken of te verbieden die geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Lees voor meer informatie ons retourbeleid.

11. Persoonlijke gegevens

Op het verstrekken van persoonsgegevens via de Winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

12. Disclaimer; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die aan u beschikbaar worden gesteld via de Service worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld door ons) zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Luxe Cosmetics, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van een van de Diensten of Producten verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan hun gebruik van de Dienst of een Product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van hun gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of Product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.
 Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)13. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Luxe Cosmetics en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die daarin zijn opgenomen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Luxe Cosmetics is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik of schade veroorzaakt door dit product of onjuist gebruik.

Daarnaast gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden voor Berichten (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxe-cosmetics-us/terms_of_service) Privacybeleid voor berichten (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxe-cosmetics-us/privacy_policy).