Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier (Luxe Cosmetics B.V.) sluit via de website https://luxecosmetics.nl/. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden die door u gebruikt worden.


(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een overeenkomst af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) De overeenkomst komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de desbetreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen.
Na het openen van de afrekenpagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express) als betaalmethode gebruikt, komt u ofwel op de besteloverzichtspagina in onze webwinkel terecht of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de gewenste keuze of voer uw gegevens daar in. Tot slot wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze webwinkel.
Voordat u de bestelling plaatst, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Met het plaatsen van de bestelling via de "kopen" knop, verklaart u zich juridisch bindend akkoord met het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst geschiedt via e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten inzake aangeboden betalingswijzen

(1) Betaling per factuur via Klarna Duitsland
In samenwerking met Klarna bieden wij u aankoop op factuur aan als betalingsmogelijkheid. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum. De factuur wordt opgemaakt bij de verzending van de goederen en wordt ofwel per e-mail ofwel samen met de goederen verzonden. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten. De volledige algemene voorwaarden voor aankoop op factuur vindt u hier.

Privacyverklaring
Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, indien er een legitiem belang en reden hiervoor is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietagentschappen. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende
regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals aangegeven in het Klarna Privacybeleid.


§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze

(1) Het France recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Informatie voor de klant

1. Online shop wordt beheerd door: 

Luxe Cosmetics B.V.
De Wieken 3
5708 HN HELMOND
Nordbrabant

E-mailadres: support@luxecosmetics.nl

Telefoonnummer: +49 17695833240


Let op: geen retouradres


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst, het sluiten van de overeenkomst zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van de overeenkomst" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1 De contracttaal is Duits en Engels.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van de overeenkomst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4. Wezenlijke kenmerken van de goederen of dienst

De wezenlijke kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten, inclusief alle geldende belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is aangeboden.

5.3 Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

5.4. U moet de kosten dragen die zijn gemaakt voor de overdracht van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

5.5. De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven.

5.6. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsvoorwaarden, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig aangewezen button op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.


7. Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de op deze website ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

8. Wijzigingen in service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de service.

9. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder dezelfde klantaccount, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te beperken of te verbieden die door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons retourbeleid voor meer informatie.

10. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die u via de winkel verstrekt, zijn onderworpen aan ons privacybeleid.

11. Disclaimer; Beperking van de aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de service kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Luxe Cosmetics, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van één van de services of producten verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van de service of enige inhoud (of enig product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

12. Vrijwaring

U stemt ermee in om Luxe Cosmetics en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, contractanten, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Luxe Cosmetics is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik of schade veroorzaakt door dit product of oneigenlijk gebruik.